|
|
|
|

MANIFEST

DEFINICJE:
1. Wykonawcą usług jest "ra-server.pl" Rafał Antczak, 42-224 Częstochowa, ul. Iwaszkiewicza 3/43, NIP: 949-031-43-82, REGON: 152148590,
2. Zlecający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zlecenia wykonania usługi informatycznej przez Wykonawcę usługi,
3. Program to oprogramowanie (kod, listing, skrypt, szablon), którego uruchomienie/zastosowanie wywołuje określony skutek na komputerze (kliencie/serwerze),
4. Biblioteki to kody źródłowe wykorzystane do działania programu, nie będące wytworem Wykonawcy usług w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn.zm.)
5. Licencja to umowa na korzystanie przez Zlecającego (licencjobiorcy) z programu, którego autorem jest Wykonawca usługi (licencjodawca).

LICENCJA PROGRAMU
1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do programu.
2. Licencjodawca oświadcza, że biblioteki udostępnione i wykorzystywane w programie używane są zgodnie z ich licencją, a licencjodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji programu zawierającego i wykorzystującego biblioteki.
3. Przysługujące licencjodawcy autorskie prawa do programu, obejmują cały kod programu, jego układ, kompozycję i dobór poszczególnych jego elementów, całość opisów programu, strukturę katalogów i wszystkie struktury danych. Wszelkie kopiowanie jakichkolwiek rozwiązań zastosowanych w programie przy wykorzystaniu innego oprogramowania jest naruszeniem praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Kod programu jest niejawny. Licencjobiorca nie może udostępniać kodu programu osobom trzecim. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na skutek udostępnienia przez licencjobiorcę kodu programu osobom trzecim.
5. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
6. Licencjobiorca nie może czasowo przenosić praw wynikających z licencji ani użyczać programu.
7. Licencjobiorca może przenieść prawa wynikające z licencji na inną osobę, w takim przypadku jednak traci prawo do korzystania z programu. Zobowiązany jest wówczas poinformować o tym fakcie licencjodawcę drogą e-mailową.

POMOC TECHNICZNA
Wykonawca usługi służy Zlecającemu pomocą techniczną w zakresie wykonanej usługi przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży/wykonania usługi.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca usługi udziela Zlecającemu wieczystej gwarancji na program, którego autorem jest Wykonawca usługi. Oznacza to, że wszelkie niewłaściwe/wadliwe działanie programu będzie natychmiast w miarę możliwości korygowane.
2. Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w kod źródłowy programu Wykonawcy przez osoby trzecie.
3. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie programu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie programu niezgodnie z prawem.
5. Wykonawca usługi zakłada, że Zlecający posiada stosowne prawa do materiałów (zdjęć, grafiki, multimediów, tekstu) przekazanego w celu realizacji usługi.

KLAZULA POUFNOŚCI
Wszelkie dane Zlecającego (tekst, grafika, multimedia, inne dane), które Wykonawca usługi uzyska od Zlecającego w celu realizacji usługi, w szczególności dane służące do logowania na serwerach innych niż ra-server.pl traktowane są jako poufne i nigdy nie będą ujawniane firmom/osobom trzecim.
Wyjątek stanowi informacja (o ile Zlecający nie wyrazi sprzeciwu) o nazwie Zlecającego oraz wykonanej dla niego usłudze przeznaczona do celów referencyjnych/marketingowych Wykonawcy.

Złożenie zlecenia równoznaczne jest z akceptacją powyąszych zapisów.